Algemene Voorwaarden


1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon De Groenhorst en een cliënt waarop Salon De Groenhorst deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
1. Salon De Groenhorst zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. Salon De Groenhorst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de medewerker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Salon De Groenhorst zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon De Groenhorst melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Salon De Groenhorst 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Is de afspraak al vaker dan twee keer niet tijdig afgezegd, wordt 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling in rekening gebracht.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, kan de afspraak door Salon De Groenhorst geannuleerd worden en 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling in rekening gebracht worden. Is de afspraak al vaker dan twee keer niet nagekomen, wordt 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling in rekening gebracht. 
5. Salon De Groenhorst moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy
1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een digitaal klantenbestand.
3. Salon De Groenhorst behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. Salon De Groenhorst zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
5. Salon De Groenhorst is beveiligd door middel van een beveiligingscamera. Beelden worden 3 maanden bewaard en zijn niet beschikbaar voor derden, tenzij opgevraagd door de politie.

5. Betaling

1. Salon De Groenhorst vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en op de website. Prijswijzigingen voorbehouden.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
5. Alle op de website en in de folder getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of zetfouten.

6. Aansprakelijkheid
1. Salon De Groenhorst is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Salon De Groenhorst is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Salon De Groenhorst.
2. Salon De Groenhorst moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Salon De Groenhorst de behandeling opnieuw verrichten dan wel herstelwerkzaamheden verrichten zoals overeengekomen, tenzij de klant hier zelf vanaf ziet. Een geldelijke vergoeding voor genoten behandelingen wordt niet gegeven.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Salon De Groenhorst het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of geheel vergoeden.
5. Indien Salon De Groenhorst en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie van de ANBOS.

8. Garantie
1. Salon De Groenhorst geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op producten en op kunstnagels.
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
3. Garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Geheimhouding

1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Specialisatie
1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door geheel of gedeeltelijk vergoed.
2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Salon De Groenhorst.
3. Salon De Groenhorst zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van de zorgverzekeraar.
6. Salon De Groenhorst is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

11. Beschadiging en/of diefstal
1. Salon De Groenhorst heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Salon De Groenhorst meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon De Groenhorst het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Salon De Groenhorst wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

13. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Salon De Groenhorst en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Salon De Groenhorst en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.